Masque Dan Gunyege

Masque bélier Luba

Masque rituel Kumu

Cimier Bambara

Masque du Kono

Masque Idiok Ekpo

Masque ancien Fang

Statuette Nkisi Mayembe

Céramique Martine Bedin

Serge Labagorre

Statuette Ewe Yoruba

Statuette Adan

Masque Tundu Pende

Masque buffle Gouro

Masque de poing Suku

Cimier Bobo

Masque Makondé

Masque pwo Tschokwe

Masque Chokwe Mwana pwo

Fétiche Chamba